Внос и Дистрибуция на едрогабаритна земеделска техника от марката Versatile

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „АГРО СКАЙ” АД

ЕИК 20226909ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

    I. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „АГРО СКАЙ” АД (наричано за краткост по-нататък „АГРО СКАЙ”) и КЛИЕНТА при възлагане извършването на ремонт на земеделска техника (наричаназа краткост по-нататък „ТЕХНИКАТА”) в сервизите на АГРО СКАЙ.


    ІІ. Възлагане на поръчката

            1. КЛИЕНТЪТ възлага извършването на ремонт на предоставена от него ТЕХНИКА с подписване на Поръчкапо образец на АГРО СКАЙ АД. С подписване на Поръчката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и одобряваизвършването на ремонта при настоящите Общи условия.

            2. С подписване на Поръчката или по-късно с друго писмено волеизявление достигнало до АГРО СКАЙКЛИЕНТЪТ може да определи свой представител, който да действа от името и за сметка на КЛИЕНТА повсякакви въпроси във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта. Лицето се посочва с три имена,лична карта и/или ЕГН, телефон и ел.поща.

            3. В случай че лице, представило се за пълномощник на КЛИЕНТА е действало без представителна властсъщото се задължава ЛИЧНО за извършения ремонт и дължи на АГРО СКАЙ плащане на цената заизвършената услуга, в т.ч. вложени резервни части, консумативи и други разноски на АГРО СКАЙ.

            4. АГРО СКАЙ не отговаря пред КЛИЕНТА за вреди от действия на лица без представителна власт.

            5. В Поръчката се посочва, дата на възлагане ремонта, данни на КЛИЕНТА, в т.ч. данни за контакт и ел.поща,индивидуализация на ТЕХНИКАТА, заявен от КЛИЕНТА проблем за отстраняване, резултат от извършенатадиагностика, необходими ремонтни дейности, прогнозен срок за изпълнението им.

            6. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави ТЕХНИКАТА за ремонт на АГРО СКАЙ.

            7. АГРО СКАЙ не отговаря за изчезнали вещи и/или ценности оставени в ТЕХНИКАТА.


    ІІІ. Изпълнение на възложената поръчка.

            8. АГРО СКАЙ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласнотехническите норми на производителя.

            9. В случай че АГРО СКАЙ не разполага с някоя необходима резервна част, същата се доставя от АГРОСКАЙ като срокът за завършване на ремонта се удължава с времето необходимо за осъществяване надоставката.

            10. Когато в процеса на отремонтиране бъде констатирана необходимост от допълнителни ремонтнидейности и/или от подмяна на резервни части АГРО СКАЙ уведомява КЛИЕНТА за вида и стойността им. Съгласието на КЛИЕНТА се удостоверява с подпис върху Поръчката, по факс, на ел.поща или по друг начин,от който може да се заключи наличието на такова, в т.ч. с конклудентни действия. КЛИЕНТЪТ може да не сесъгласи с предложените допълнителни работи и резервни части, което е равнозначно на отказ отвъзложената поръчка. В този случай КЛИЕНТЪТ заплаща на АГРО СКАЙ свършената до момента работа, вт.ч. части, консумативи и други разноски.

            11. КЛИЕНТЪТ се задължава да съдейства на АГРО СКАЙ за съгласуване допълнително възникнали въпросипо ремонта на ТЕХНИКАТА. При липсата на отговор и съдействие от КЛИЕНТА в 3-дневен срок отуведомяването му за това АГРО СКАЙ може да прекрати договора за поръчка по вина на КЛИЕНТА. В тозислучай КЛИНЕТЪТ дължи заплащане на извършените до момента на прекратяването работи, в т.ч. части,консумативи и други разноски.

            12. АГРО СКАЙ има право да използва подизпълнители при извършването на възложената работа.ІV. Цена и начин на плащане.

            13. АГРО СКАЙ извършва възложения ремонт срещу заплащане на вложения труд, консумативи и резервничасти по цени на АГРО СКАЙ, действащи към момента на ремонта.

            14. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с изпълнението на възложенатаработа.

            15. КЛИЕНТЪТ заплаща на АГРО СКАЙ стойността на ремонта в 5- (пет) дневен срок от издаване нафактурата за това или в по-дълъг срок указан във фактурата.

            16. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на АГРО СКАЙ посочена във фактурата.

            17. Когато прогнозната стойност на ремонта надвишава 4 000 (четири хиляди) лева с включен ДДС,КЛИЕНТЪТ заплаща аванс в размер на 30% (тридесет процент) от стойността му. КЛИЕНТЪТ извършваавансовото плащане в срока по чл.16 срещу издадена проформа фактура. АГРО СКАЙ пристъпва къмизпълнение на възложената работа след постъпване на авансовата сума по неговата сметка.

            18. При забава за плащане в уговорените срокове съгласно настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ дължи наАГРО СКАЙ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатенатасума за всеки ден просрочие.

            19. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва: неустойки,лихви за забава, други разноски по извършването на ремонта, включително за заемано място от ТЕХНИКАТАв база на АГРО СКАЙ.V. Предаване на ТЕХНИКАТА и извършената работа.

            20. АГРО СКАЙ уведомява КЛИЕНТА за датата на предаване на извършената работа и получаване наТЕХНИКА.22. КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме извършената работа и да подпише изготвения за целта приемо-предавателен протокол. При наличие на забележки от страна на КЛИЕНТА той е длъжен да ги посочи впротокола, в противен случай изпълнението се счита за одобрено и прието без възражения.